Disclaimer - Angling Escapes

Disclaimer

Angling Escapes, nader te noemen Angling Escapes, besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. Wanneer Angling Escapes verwittigd wordt van fouten of onvolledigheden van gegevens, dan zal Angling Escapes onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Angling Escapes probeert deze website zo actueel mogelijk te houden. Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel juist is. Angling Escapes is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen mogen nooit integraal overgenomen worden, in om het even welk medium, tenzij schriftelijk of per mail toestemming is verleend door Angling Escapes.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en koerswisselingen door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie. Wanneer u zich registreert op deze site, bijvoorbeeld door een nieuwsbrief aan te vragen, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie.

De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services:

– voor het beheer van het ledenbestand,

– om u te informeren over onze nieuwe diensten en producten die uitgaan van deze site,

– en om nota`s te versturen.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van https://www.anglingescapes.nl

Angling Escapes is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Angling Escapes website is verkregen.

Een e-mail bericht (inclusief de bijlagen) van Angling Escapes kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt, zijn beschermde handelsmerken. Ieder geschil met betrekking tot Angling Escapes site valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil zijn alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is de bezoeker van onze site niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

Alle rechten op de inhoud van deze site met de domeinnaam ‘devissendehollander.com’ en ‘devissendehollander.nl’ berusten bij Angling Escapes, zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan Angling Escapes.

Deze website is eigendom van Angling Escapes.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden verleend. Angling Escapes behoud te allen tijde het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt Angling Escapes u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.