Algemene voorwaarden - Angling Escapes

Algemene voorwaarden

Artikel 01 Begripsbepalingen

1. De opdracht:
De opdracht betreft de overeenkomst tussen de reiziger en Angling Escapes | De Vissende Hollander, waarbij Angling Escapes zich tegenover de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van vis- en aanverwante reizen, in de ruimste zin des woord.
2. Angling Escapes | De Vissende Hollander:
Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
3. Dienstverlener:
De vervoerder, accommodatieverschaffer, Angling Escapes | De Vissende Hollander en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, in de ruimste zin des woord, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
4. Reiziger:
a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. Degene namens wie Angling Escapes | De Vissende Hollander diensten heeft verricht welke door de opdrachtgever zijn aanvaard.

Artikel 02 De opdracht in het algemeen

De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
2. De opdrachtgever is tegenover Angling Escapes | De Vissende Hollander en dienstverlener gebonden aan de overeenkomst na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van De Vissende Hollander zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Angling Escapes | De Vissende Hollander dat vooraf bekend maken.
3. De (opdracht) bevestiging zal in het algemeen binnen een a zeven werkdagen aan de opdrachtgever kunnen worden toegezonden, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar in te dienen, indien hij van mening is dat het overeengekomen niet juist is weergegeven op de bevestiging. Bij gebreke daarvan geldt de bevestiging als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren. Ook in het geval de opdrachtbevestiging later dan voormeld door De Vissende Hollander wordt toegezonden, kan de opdrachtgever binnen drie werkdagen na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen.
5. De opdrachtgever is zowel tegenover Angling Escapes | De Vissende Hollander als tegenover de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Angling Escapes | De Vissende Hollander. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

Artikel 03 De reserveringsopdracht

1. De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan De Vissende Hollander in overleg.
2. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van Angling Escapes | De Vissende Hollander worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en worden doorberekend.

3. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in de reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebracht annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Angling Escapes | De Vissende Hollander moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
4. Alle mededelingen van Angling Escapes | De Vissende Hollander of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 04 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Angling Escapes | De Vissende Hollander aangegeven termijn zijn voldaan aan Angling Escapes | De Vissende Hollander. De Vissende Hollander is bevoegd zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) de verschuldigde bedragen te incasseren.
2. De Vissende Hollander zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom (tenzij anders overlegt).
3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Angling Escapes | De Vissende Hollander te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
4. Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim, Angling Escapes | De Vissende Hollander heeft dan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 05 Aansprakelijkheid

1. Angling Escapes | De Vissende Hollander zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
2. Indien Angling Escapes | De Vissende Hollander diensten verleent (inclusief advies/informatie) die leiden tot de totstandkoming van een pakket reisovereenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze voorwaarden, ook voor zover het betreft de aansprakelijkheid van Angling Escapes | De Vissende Hollander. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door Angling Escapes | De Vissende Hollander berust in dat geval bij Angling Escapes | De Vissende Hollander.
3. De voorwaarden gelden eveneens indien Angling Escapes | De Vissende Hollander naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als Angling Escapes | De Vissende Hollander, bijvoorbeeld als hij een pakketreis verkoopt van een buitenlandse aanbieder.
4. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Angling Escapes | De Vissende Hollander geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Angling Escapes | De Vissende Hollander draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
5. Voor zover De Vissende Hollander zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder inbegrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
6. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (b.v. door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, (daaronder inbegrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
7. Angling Escapes | De Vissende Hollander is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Angling Escapes | De Vissende Hollander en/of de door deze ingeschakelde derden.

Artikel 06 Documenten

1. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, alsmede de benodigde vouchers.
2. Angling Escapes | De Vissende Hollander zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.
3. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of deze informatie nog correct is.

Artikel 07 Rente en incassokosten

1. De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Angling Escapes | De Vissende Hollander ter incasso van de vordering. Dit bedrag is gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 60,- tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 08 Geschillen

1. Op alle geschillen tussen Angling Escapes | De Vissende Hollander en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
2. Klachten over reservering.
Klachten over een door Angling Escapes | De Vissende Hollander gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk drie dagen na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, schriftelijk bij Angling Escapes | De Vissende Hollander worden ingediend.
3. Klachten over adviezen en informatie.
Klachten over door Angling Escapes | De Vissende Hollander verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Angling Escapes | De Vissende Hollander worden ingediend.
4. De reiziger heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.
5. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst of indien de reis geen doorgang heeft gevonden één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum. Het vorderingsrecht vervalt ook indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Angling Escapes | De Vissende Hollander één jaar na deze dienstverlening.
Te allen tijde is deelname aan door De Vissende Hollander georganiseerde evenementen geheel op eigen risico.
Angling Escapes | De Vissende Hollander zal haar verplichtingen tegenover de reiziger, in een bindend advies opgelegd door de Kantonrechter overnemen, tenzij zij het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening van het advies ter toetsing aan de Rechter is voorgelegd. Voor de toepassing van deze garantie is vereist dat de reiziger hierop een schriftelijk beroep doet.

Artikel 09 Annulering

Wij adviseren alle klanten om een reis en annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeraar.
1. De opdrachtgever mag kosteloos wijzigingen doorvoeren tot 7 werkdagen na plaatsing van de reservering. Tenzij het een last minute reservering is.
2. Bij annulering na 7 dagen van plaatsing van de reservering zal 50% van de reservering ingehouden worden.
3. Bij annulering van de reservering binnen 8 weken voor aankomst zal 100% van de betaling ingehouden worden.
4. Bij een last minute reservering, 1 maand voor de aankomst datum is er geen teruggave van de reissom.

Artikel 10 Online agenda

Ondanks dat wij met een volledig geautomatiseerd boekingssysteem werken waarbij de eigenaar ook direct een bevestigingsmail krijgt van uw boeking, werken een aantal watereigenaren helaas nog met een minder geautomatiseerd systeem.

En ondanks dat wij, zo snel wij boekingen van de eigenaar zelf binnen krijgen, deze meteen in onze automatische agenda verwerken, kan er enige vertraging zijn in het verwerkingsproces. Vandaar dat wij altijd nog uw boeking controleren samen met de eigenaar om fouten te voorkomen.

In het ergste geval dat er toch spraken is van het feit dat de eigenaar net zelf al een boeking had ontvangen die nog niet verwerkt was in ons systeem nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Dan kijken we samen of u misschien de datum kunt verplaatsen, of we u een andere locatie kunnen aanbieden of anders storten we direct uw aanbetaling op uw rekening terug.

Artikel 11 Publicatie van foto's en of informatie

De locaties waarmee wij samenwerken hebben ons het recht gegeven om foto's te verzamelen die zij op social media plaatsen. Wanneer u het recht heeft gegeven aan de eigenaar voor publicatie, heeft u ook ons het recht gegeven om hiermee te adverteren. Mocht er een probleem zijn met de publicatie van een foto, neemt u dan contact met ons op.

Nieuwsbrief:

Bij een reservering word uw mailadres toegevoegd aan ons nieuwsbrief systeem. Mocht u deze niet willen ontvangen, dan kunt u zich makkelijk onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. U kunt ons ook een email sturen op info@devissendehollander.nl en aangeven dat u hiermee niet akkoord gaat. Dan schrijven wij u per direct uit.

Alle informatie omtrent uw privacy bij de Vissende Hollander | Angling Escapes kunt u in onze Privacy-Policy vinden.

Contact details:

De Vissende Hollander | Angling Escapes
Westeinde 33
9079 LH Sint Jacobiparochie
0518 419995
www.anglingescaps.nl | www.devissendehollander.nl

E-mailadres: info@anglingescapes.nl | info@devissendehollander.nl
KvK-nummer: 60788410
Btw-identificatienummer: NL128778957B02

Angling Escapes is ook geregistreerd in Spanje
Registro española: Angling Escapes | Reclin Chayenne de Gries
Calle real 16
06740
Orellana la Vieja
Badajoz
Y6346087X